Tám Ngọc 6.30.30 (kích và dưỡng hoa to, lâu tàn)

29,000

NPK 6.30.30
Tám Ngọc 6.30.30 (kích và dưỡng hoa to, lâu tàn)

29,000