Phân chì Nhật (gói 300gr)

40,000

Dinh dưỡng phân giải chậm trong 6 tháng

Hoa lan bón 1-2gr/chậu; 2-3 lần/năm

Rau, hoa khác bón 1 lần duy nhất đầu vụ

Cây ăn quả bón 2-3 lần/năm

Phân chì Nhật (gói 300gr)

40,000