Phân bón Growmore NPK 30.10.10

30,000

Với tỷ lệ đạm cao, phân bón NPK 30.10.10 giúp cho cây trồng phát triển mầm mạnh; thân, chồi mập mạp, lá mướt

NPK30.10.10
Phân bón Growmore NPK 30.10.10

30,000